2020. február 12., szerda

A Szent és az ő szüze - 1.rész: Szentséges szexualitás a korai kereszténység idejében és Jézus belső tanításai

Idézet Cobra A Váltás című bejegyzéséből:

 "A jelenlegi eltorzult kultúrában a szexuális energia új megvilágítására van szükség:"

A teljes Váltás bejegyzés itt elolvasható:


https://ellenallas1111.blogspot.com/2019/10/a-valtas.html


Az ezen idézet után következő hivatkozás kerül lefordításra több részben. Eredeti angolul itt:


http://www.health-science-spirit.com/saint.html

Az első rész itt olvasható.Írta: Walter Last

A korai kereszténységben a gnosztikus evangéliumok éppúgy, mint más írások, rámutatnak a szentséges szexualitás központi szerepére. Úgy tűnik, e gyakorlatok részletei nem maradtak fenn, mivel az egyház később minden feljegyzést igyekezett eltüntetni. Ebben az írásban bemutatom, hogy - nézetem szerint - ezek a szentséges szexuális gyakorlatok központi szerepet játszanak Jézus "Mennyei királyság" tanításaiban, és napjainkban is aktuálisak.

Tibériusz római császár parancsára smaragd metszetbe gravírozták. Konstantinápoly kincseiből származik, Törökország szultánja adta át VIII. Ince pápának váltságdíjként fivéréért cserébe, akit a keresztények ejtettek fogságba. Ezt a képet egyenesen a felbecsülhetetlen értékű smaragdról vették, mely a Vatikáni Kincstár tulajdona.

Történelmi háttérinformáció

A korai kereszténység körében szájról szájra terjedtek Jézus szavai és tettei, és e hagyományokat csak fokozatosan vetették papírra. Úgy tűnik, a keresztre feszítés után Jézus belső tanításai képezték a zsidó-kereszténység alapjait Igazságos Jakab (James the Just) vezetése alatt, aki Jeruzsálem első püspöke és egyben Jézus testvére volt. A legbelsőbb tanításokat mindig titokban tartották, sohasem írták le, de az egyébként általánosabb tanításokat is elrejtették, amikor a rómaiak Kr.u. 70-ben megsemmisítették Jeruzsálemet, s még inkább a Bar Kohba-felkelés után, ami Kr.u. 135-ben történt.

A különleges és hiteles kép Jézus Krisztusról

Ekkoriban váltak a nem zsidó keresztények, Rómából származó hatalmukkal, az uralkodó csoporttá, miközben az eredeti esszénus zsidó-keresztényeket egyre jobban üldözték. Elrejtve maradtak fenn a tanításaik, és ezeket hívják gnosztikus evangéliumoknak, Jézus egyes tanítványainak tulajdonítják őket. Ezeket a gnosztikus evangéliumokat a római egyház elutasította, helyette Pál apostol általánosabb tanításainak és tanainak egy változatát fogadta el. Az Egyház nem ismerte el soha, hogy Jézusnak vannak olyan belső tanításai, melyek a tanítványainak és a követőinek szólnak.

Pál személyesen nem ismerte Jézust, és láthatólag mások az elvei, mint a Jakab vezetése alatt álló zsidó keresztényeké. Jakabnak mindössze egy levele került az Újszövetségbe. Legtöbb írását az egyház alighanem megsemmisítette, csak azok maradtak fenn, melyek szerepelnek a gnosztikus evangéliumokban. Ezzel ellentétben az Újszövetség java része Pál apostolnak és követőinek írásaiból áll. Számos zsidó keresztény vezető elutasította Pál írásait, ehelyett inkább szájhagyomány útján terjedő megbízható forrásokra hagyatkoztak.

Pál Jakab alárendeltje volt, ám a zsidó-kereszténység szétszóródása után Pál írásai lettek a nyugati kereszténység alapjai. Miután Pál tanai alapján az Újszövetség kéziratát kiválogatták, azokat a szövegeket, melyek más nézőpontot képviseltek, mint például a gnosztikus evangéliumokban talált írások, eretneknek nyilvánították és tulajdonosaikkal együtt megsemmisítették. Csak néhányuk került a múlt században újra felszínre. Lásd: www.gnosis.org

Ugyan ezt kevés gnosztikus evangélium élte túl, ám ami megmaradt, azt meg is óvta attól az átszerkesztéstől, amit a változó katolikus dogmák megkívántak, mint ahogyan az a kanonikus evangéliumokkal is történt az Újszövetségben. Hovatovább, a kanonikus evangéliumok gyakorlatilag események és példázatok elbeszélése, míg a gnosztikus evangéliumok főleg Jézus kijelentéseinek és tanításainak gyűjteménye, és emiatt sokkal tanulságosabb.

Mennyei Királyság

A mai modern felfogás szerint Jézust azzal a tanítással azonosítjuk, hogy legyünk "jók és szeretetteljesek", de más képet festenek róla a gnosztikus evangéliumok, sőt, még az Újszövetség egyes részei, és más írások is.

Például Tamás evangéliumának 16. részében: "Jézus mondta: Talán azt gondolják az emberek, hogy azért jöttem, hogy békét vessek a világra, és nem tudják, hogy azért jöttem, hogy meghasonlásokat vessek a földre, tüzet, kardot, háborúságot. Mert öten lesznek egy házban, három lesz kettő ellen, és kettő lesz három ellen, az apa a fiú ellen, és a fiú az apa ellen, és meg fognak állni, midőn egyedül lesznek."
Vagy a 9. részben: "Jézus mondta: Tüzet vetettem a világra, és lám, őrzöm azt, amíg az ég."

E rejtett értelmezés alapján Jézus nem aggódott ezért a világért és nem próbált javítani rajta (ld. "Adjátok a császáréit a császárnak...") Ehelyett tanításai a Mennyek királyságára koncentráltak, és arra, hogy hogyan lehet a leggyorsabban odajutni.

Világos, hogy ez az ország nem csupán a túlvilág, hanem egy olyan különleges állapot, ami tulajdonképpen az emberi lét célja, olyan, mint a Nirvána a Buddhistáknak, vagy a jóga legmagasztosabb célja. Jézus, Krishna és Buddha mind arra tanítottak, hogyan lehetünk úrrá az emberi léten. Mai, newage-es kifejezéssel élve, ezek a tanítások a Felemelkedésről szólnak, arról, hogyan válhat valaki Felemelkedett Mesterré.

Annak érdekében, hogy beléphessünk ebbe az országba, először is fel kell építenünk egy új, magasabb rezgésű, emelkedett energiatestet, ami egy átlagos ember lelke felett álló. Sok vallási és spirituális tradíciónak ez a célja: jógának, tantrának, taoizmusnak, buddhizmusnak, alkímiának, rózsakereszteseknek, teozófusoknak, new age-nek, és megtalálható Jézus gnosztikus tanításaiban is.

Mindenki egyetért abban, hogy ez a magasabb rezgésű, emelkedett energiatest egy "halhatatlan fénytest." Lao Ce így írja le a fénytestet: "öntudata van, még sincs egója, képes egy biológiai testben tartózkodni, mégsem kapcsolódik kötődik hozzá, és inkább a bölcsesség, mint az érzelmek vezérlik."
Fülöp evangéliumának utolsó részében ezt olvashatjuk: "Az, aki megkapja azt a fényt, nem látják majd és nem tudják visszatartani sem. És senki sem lesz képes gyötörni egy ilyen embert, még akkor sem, ha a világban lakik. És újra, amikor elhagyja a világot, már megkapta a képek igazságát."Ebben az az érdekes, hogy a különböző hagyományok mind egyetértenek abban, hogy a fénytest felépítéséhez elengedhetetlen a férfi és a női energiáink kiegyensúlyozása. Ennek fényében már érthető a kereszténység korai szakaszának általános gyakorlata, amelyben odaadó, keresztény férfiak „szüzeikkel” éltek.

Agapetaé

Az agapé görög eredetű szó, spirituális, önzetlen, vagy univerzális szeretetként határozzák meg - erosszal ellentétben, ami szexuális, romantikus szeretetet, szerelmet jelent. Agapetaét pedig talán úgy fordíthatjuk, hogy szeretett, vagy szent szüzek, és úgy jellemezhetjük: a szent szűz, aki az univerzális szeretetet személyesíti meg és sugározza.

Megj.: Milyen érdekes a magyar nyelv. Míg az angolban csak „love” létezik, addig a magyarban külön szavunk van a szeretetre, és a szerelemre.

A "szűz" kifejezést is tisztáznunk kell. Az én értelmezésemben (mármint e cikk írójának értelmezésében) a bibliai időkben a szűz egyszerűen az a fiatal nő volt, aki még nem ment férjhez, és nem volt sem özvegy, sem prostituált. A szüzesség fizikai ténye nem volt fontos, bár feltételezhető. A korai keresztény szövegeket gyakran görögül írták, és görögül a 'parthenos' szót szüzekre, hajadonokra és fiatal nőkre egyaránt használták.

Keveset tudunk e korai keresztény férfiaknak (agapeti) az ő szüzeikkel (agapetae) folytatott spirituális, szexuális szokásairól, mivel a legtöbb fennmaradt írás vitatja ezt a szokást. Úgy tűnik, jó néhány évszázadon keresztül széles körben elterjedt, mielőtt törvényen kívül helyezték az Elvirai zsinaton Kr.u. 305-ben és a Níkaiai zsinaton Kr.u. 325-ben, majd felváltotta az aszkézis és a szerzetesség, nem számítva a papságot és az egyházi vezetőket, akik fogadalmas szüzekkel vagy házvezető(nő)kkel élhettek együtt.

Megj.:Aszkéta (a görög aszkeó, „gyakorol” szóból) az általános szóhasználat szerint a szellemi javakért, lelki gyarapodásért önmagát megtagadó személy.

A katolikus egyházban a szó köznyelvi jelentésénél szűkebb értelemben az aszkéta olyas valaki, aki fogadalmat tesz az evangéliumi tanácsok megvalósítására, és egyidejűleg fokozottabban részt vállalt az egyház karitatív tevékenységében. A fogadalom az i. sz. 3. század óta ismert, de voltak aszkéta csoportok már a 2. században is. Az aszkéták eleinte egyházközségükben éltek, de hamarosan a csoportos elkülönülést választották – eleinte időnként a püspökök által elítélt formákban is, mint például amikor a klerikusok fogadalmas szüzekkel (virgines subintroductae) éltek egy fedél alatt.
Nagyjából a 4. századtól gyakorlatilag a remetéket és a szerzeteseket nevezik aszkétáknak.

Ugyanakkor úgy tűnik, e szokás jó néhány évszázaddal tovább mégis csak fennmaradt valamilyen formában. Amikor megkerestem az AGAPETI és az AGAPETAE kifejezéseket, a Vallási és Etikai szótárban a következőket találtam: a korai középkor apácái és szerzetesei, akik ugyan hivatalosan cölibátust fogadtak, mégis párban, ún. szent szerelemben éltek. Az 1139-es Lateráni zsinat szorította vissza ezt a szokást.

A Katharok, akik szoros kapcsolatot ápoltak a gnosztikusokkal, szintén támogatták a szűzi tisztaságot és a nemző szexualitástól való tartózkodást. Dél-Franciaországban és annak szomszédos országaiban jól ismerték őket Kr.u. 1000. körül, ám a XIII. század közepén a pápai hadsereg lemészárolta őket. Ezután megalakult az inkvizíció, hogy megsemmisítse a túlélőket és a tanításaikat. Az is felmerült, hogy a keresztény mitológia Szent Grálját is a Katharok védelmezték. A XV. századtól a szentséges szexualitás gnosztikus tradícióit óvatosan a Rózsakeresztesek vitték tovább, akik a misztikus nászt dicsőítették, még később az alkímisták, akik a életelixírt kutatták.

Megj.: A Katharokról ezt említette Cobra:

A Katharok (görög szó, jelentése: tiszta, tökéletes)


A Katharokat más néven Albigenseknek is nevezték.

U: Mi volt a szerepük a titkos Kathar Páholyoknak, akik napjainkig fennmaradtak?

C: A Kathar csoport a belső Csillag Testvériségének egy külső kifejeződése, számos olyan Fénylény létezik, amely különféle kathar csoportokba inkarnálódott azért, hogy tartsák a fényt a bolygón a jezsuita inváziókkal szemben.”


A Szent Grál pedig a következő, idézet Cobrától a Mennybuborékok című bejegyzéséből:

Tiszta, torzulásoktól mentes aktív elektromos férfi energiákra és tiszta, torzulásoktól mentes reflektív mágneses női energiákra van szükség a planetáris felszabaduláshoz.
A tiszta aktív férfi energia képezi Thor Kalapácsának a lényegét.
A tiszta mágneses befogadó női energiák egy olyan rezonanciamezőt teremtenek, ami a Kapcsolatfelvételi Parabolaantennát jelenti az Eseményhez.
Együtt alkotják meg a Szent Grált.
Együtt hozzák létre a Lélekcsalád mandalát.”


Marnia Robinson a A korai kereszténység spirituális menyasszonyai (Spiritual Brides of Early Christanity) és Andrew Moore a http://members.ozemail.com.au/~moorea/agapetae.html oldalon számos hivatkozási pontot ad meg az agapatae-t érintő vitákról, melyeket itt most nem akarok megismételni, de megosztok néhány általános leírást:

"Atyáink - így kezdi Chrysostom - a szexuális intimitásnak csak két formáját ismerték: házasság vagy paráználkodás. És most megjelent a harmadik forma: férfiak fiatal lányokat fogadnak a házukba, aki folyamatosan ott él velük, tiszteletben tartva a szüzességüket." Később hozzáteszi: "A szűz mentes a korlátozásoktól (a férjezett nő korlátozásaitól.) Megőrzi a fiatalságát, a frissességét, és akár még negyven évesen is vetélytársa lehet a házasulandó fiatal lányoknak." Beszámol még arról a szeretetteljes gondoskodásról is, amit e szűzlányok kapnak, akár nyilvánosan is.

A sivatagi aszkéta, Szent Jeromos, így ír: "Pironkodva beszélek róla, olyan felháborító, mégis azt mondják, igaz. Hogyan kerül az agapatae csapása az egyházba? Honan jönnek ezek a hajadon feleségek, ezek az újdonsült ágyasok, ezek a szajhák - mert így fogom őket nevezni,
hiába ragaszkodnak egyetlen partnerhez? Ugyanabban a házban laknak, ugyazan hálószoba. Gyakran még az ágy is ugyazan, amiben alszanak..."

Még Szent Pál is hivatkozik az agapatae-kra a Korintusziakhoz írt első levelében:

7:36 Ha valaki mégis úgy véli, hogy igazságtalanul bánna hajadon lányával, mert eljárt fölötte az idő, ha úgy van rendjén, tegye, amit akar. Nem vétkezik, kössenek csak házasságot. 37Akinek azonban szilárd a meggyőződése, s minden kényszerítő ok nélkül, teljesen szabadon úgy döntött, hogy megőrzi hajadon lányát, jól teszi. 38Tehát aki férjhez adja hajadon lányát, jól teszi, aki pedig nem adja férjhez, még jobban teszi.

Pál itt világosan közli: elfogadott szokás a keresztények körében, hogy egy férfi egy szűzleánnyal éljen. Amikor teltek az évek, és a férfi hagyományosan családot akart alapítani, vagy a lány várandós lett, nem számított bűnnek, és rendben volt, ha a férfi megházasodott. Mégis, a férfiak gyakran inkább úgy döntöttek, hogy nem házasodnak össze, inkább szentséges párként éltek együtt tovább.

Mivel Pál azt állítja az Első levelek a korinthosziakhoz című iratban, hogy egyedülálló, úgy tűnik, hogy az ő saját szüze egy kis idővel később került mellé. A Pál apostol és Thekla cselekedetei egy második századi apokrif szöveg Szent Pálról és az ő szüzéről Thekláról. Miután Thekla hallotta Pál prédikációját szülővárosukban a tisztaságról, az erkölcsösségről és a szűziességről, Thekla felbontotta az eljegyzését, amivel sok gondot okozott magának és Pálnak. Ez a szöveg nagyon népszerű lett és az eredeti görög szövegből számos más egyéb nyelvekre is lefordította az ősegyház és Szent Thekla a leghíresebb szűz mártírrá vált.


Jézus egyik mondása szintén hivatkozás lehet az agapataéra, ami az Újtestamentumban található (Lk. 23:29): "mert jönnek majd olyan napok, amikor ezt mondják: Boldogok a meddők, az anyaméhek, amelyek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak!" Hasonló található Tamás evangéliumában is (79), ahol Jézus úgy tűnik, azt állítja, hogy szüzen maradni, vagy szeplőtelen szexuális életet élni helyénvalóbb a nemző szexualitásnál.

Cobrát korábban többször is kérdezték Jézussal kapcsolatban és most akkor jöjjenek ezek az interjúrészletek:

Aaron - A következő kérdés: Jézus Krisztus hogy töltötte az elmúlt 2000 évet?
COBRA - Felemelkedett lényként.
Aaron - Kérdezőnk így folytatja: jelenleg aktívan tevékenykedik a bolygón felemelkedett mesterként?
COBRA - Igen.
Aaron - Jézusnak milyen kapcsolata van a templomokkal?
COBRA - Megpróbál annyi Fényt vinni ezekre a helyekre, amennyit lehetséges.”

„Jedi - Buddha és Jézus életük során érték el saját felemelkedésüket?
COBRA - Igen, a halálukkor, vagy inkább azt mondanám, hogy az átalakulásukkor érték el a felemelkedésüket. Amikor az átlagos fizikai életük véget ért, egy magasabb tudatossági állapotba léptek át.
Jedi - Miért hunyt el ez a két felemelkedett lény halandóként?
COBRA - Csak azért, hogy példát mutassanak, és nevezetesen Jézus pedig meg is jelent a fénytestében néhány nappal a halála után.
Jedi - Értem. Tehát amikor élnek, akkor nem úgynevezett felemelkedett mesterek?
COBRA - Miután keresztülmennek ezen az átalakuláson, utána válnak felemelkedett mesterekké.
Jedi: Jézus, Buddha és a többi felemelkedett lény hogyan fognak megmutatkozni a Földön az Esemény után, főleg az Első Kapcsolatfelvételt követően? 
C: Nem fognak megmutatkozni az Esemény pillanatában, csak majd az Első Kapcsolatfelvételt követően egy bizonyos időpontban, amikor az emberiség tudatossági szintje elég magas lesz ahhoz, hogy elfogadják ezeket a felemelkedett lényeket olyannak, amilyenek valójában és nem olyannak, amilyennek képzelik őket. Szóval mielőtt ez megtörténik, meg kell szűnnie az emberek programozásának és akkor az emberiség képes lesz megérteni és közvetlenül megtapasztalni ezeknek a lényeknek az energiáját a megfelelő időben. Ez jóval az Esemény után lesz, nem sokkal az Első Kapcsolatfelvételt követően.”

„P: Tibetbe ment Jézus fiatal korában buddhizmust tanulni? Vagy valójában a spirituális tanulmányait egyiptomi misztikus iskolákban végezte Máriával 12 és 31 éves kora között?
C: Valójában igen, Egyiptomban kapott képzést misztikus iskolában, ez így igaz, és igen, utazott is. Nem pontosan Tibetbe, de a Ladakh és Kashmir közötti térségbe.
P: Mi volt utazásainak a célja?
C: A küldetését folytatta.
P: Mit jelent a Krisztus-tudat?
C: A Krisztus-tudat lényegében egy kifejezés a Feltétel Nélküli Szeretetre.”


„A kapcsolatainkban sokszor megbántanak minket és megbántódunk - már a gyerekkortól kezdve. Mindez belénk ivódik, egyre jobban bezárjuk a szívünket és megkeményítjük az által, hogy nem bocsájtunk meg. Ez megakadályozza a fény és szeretet energiájának áramlását a sejtjeinkben és azt gondoljuk magunkban, hogy "olyan mélyen megbántottak minket, hogy ezt senki nem tudná megbocsájtani." Az igazság az, hogy ennek semmi köze a másik személyhez, ez csak a mi folyamatunk, csak RÓLAM van szó. És itt újra szerepet kap s Szabad Akarat. "VISSZASZERZEM MAGAMNAK AZ ERŐMET!" Ha megbocsájtok, azzal felszabadítom magam.
A megbocsátás visszavisz minket legbelső egyensúlyunkhoz.
Az Istennő spirális energiája aktiválja a megbocsátás törvényét. A nyitott szív a kulcs. Amikor Jézus azt mondta: "én VAGYOK az út, az élet és a felemelkedés", belevéste ezeket a szavakat az éteri rácsmintákba, amelyek felkészítettek minket a felemelkedésre. Az Istennő Spirális Tudatosságának fényenergiája akkor tud a lényünkbe áramolni, amikor az ÉN VAGYOK jelenlétének női befogadóképességének állapotában vagyunk. Az Istennő Spirális Tudatosságában meg tudjuk gyógyítani a múltat és meg tudjuk teremteni a jövőt a jelen pillanatban – MOST.”

"Fentebb említésre került Krishna, ő ugyanaz a személy, de ismert még Sanandaként és Maitrejaként is. Az elmúlt 2000 évet Felemelkedett Mesterként „tölti”.
Jézus egyik feladata, hogy annyi Fényt vigyen a templomokba, amennyit csak lehetséges. A Feltétel Nélküli Szeretet tudatosságát hozza el az emberiség számára.
Egyiptomi Misztérium Iskolákban kapott képzést.
Lélektársa Mária Magdolna.
Mindketten beavatást kaptak a misztériumokba és fejlett tanításokat osztottak meg együtt és egy bizonyos vérvonal született a házasságukból. Sokszor halljuk Jézussal kapcsolatosan a „Krisztus tudat” kifejezést.
Ez valójában a Kozmikus Szeretet visszatükröződésére utal saját belső lényünkben, ha már eljutottunk erre a szinte.

Valóban keresztre feszítették, majd felemelkedett és néhány nappal később megjelent a fizikai síkon a fénytestében. Sokat utazott és járt India legészakibb részén Ladakhban és Kasmírban.
Az Esszénus csoport segítette itt a Földön mind Jézust és mind Mária Magdolnát. Ő is meditált és a tanítványai egy kiválasztott csoportjának is tanított egy bizonyos meditációs gyakorlatot.
A technikái hasonlóak voltak az akkoriban élt jógik technikájához.

Nagyon jól tudott gyógyítani, rendkívül fejlett, földönkívüli technológiák segítették, tehát nem egyedül gyógyított, hanem az űrbéli testvéreinkkel közös projektről beszélünk.
Nem rendelkezett ezzel a képességgel, mikor idejött a földi karanténba, hanem élete során tanulta meg és segítséget kapott Csillagtestvéreinktől.”

"Richard - Mondanál nekünk valamit Mária Magdolnáról?
COBRA - Mi a pontos kérdés?
Richard - Azt szeretnénk megtudni, hogy ő és Jézus össze voltak-e házasodva, hogy valóban beutazták-e a világot, tettek-e pozitív dolgokat vagy hogy igazak-e azok a dolgok és történetek, melyeket róluk hallottunk. Pl. az, hogy prostituált volt és hasonló negatív dolgok.
COBRA - Igen, úgy mondanám, ennek a lénynek, akit sokan Jézusnak hívnak, ő volt a lélektársa. Mindketten beavatást kaptak a misztériumokba és fejlett tanításokat osztottak meg együtt és egy bizonyos vérvonal született a házasságukból.
Lynn - Igaz, hogy Mária Jézus guruja volt és Jézus születésétől kezdve a küldetésére készítette fel?
COBRA - Ez részben igaz. Sok ún. tanítója volt Jézusnak, Mária volt az egyik.
Lynn - Mária az isteni női-anya inkarnációja volt?
COBRA - Úgy mondanám, hogy ennek az archetípusnak az energiáit csatornázta.
Lynn - Mária sokkal hatalmasabb volt, mint Jézus?
COBRA - Azt mondanám, hogy ebben az univerzumban minden egyes élőlény kivételes erővel rendelkezik és nincs értelme összehasonlítgatni senkit senkivel.
Richard - Jézus Indiában hagyta el a testét?
COBRA - Azt mondanám, hogy ez a bizonyos lény sokat utazott a keresztre feszítés után és az egyik hely India volt.”

Lynn - Jézus meditált?

COBRA - Igen.

Lynn - Tanított bizonyos meditációs gyakorlatokat?

COBRA - Igen tanított a tanítványai egy kiválasztott csoportjának.

Lynn - Ismered az általa gyakorolt és tanított meditációs technikák valamelyikét?

COBRA - Személy szerint nem ismerem, de meg tudom találni, ha kell, de a technikái nagyon hasonlók voltak az akkoriban élt jógik technikáihoz.”


„Lynn - Léteznek vagy léteztek olyan emberi gyógyítók a Földön, akik bármilyen betegséget, testi elváltozást meg tudnak gyógyítani vagy még végtagokat is vissza tudnak növeszteni?

COBRA - Sokan állították, hogy léteznek ilyen gyógyítók, de az egyedüli gyógyítók, akik valójában képesek lennének erre, a felemelkedett mesterek és ők nagyon ritkán nyilvánulnak meg a Föld fizikai síkján.

Richard - Az igaz, hogy Jézus tudott gyógyítani?

COBRA - Igen, elég jól tudott gyógyítani. Nagyon fejlett földönkívüli technológiák segítették, szóval nem egyedül gyógyított, hanem egy űrbéli testvéreinkkel közös projektről beszélünk.

Richard - Szóval valójában nem rendelkezett ezzel a képességgel amikor idejött. Élete során tanulta meg?

COBRA - Igen és segítséget is kapott.

Richard - Az átlagember számára lehetséges az, ahogy ő gyógyított?

COBRA - Igen, bárki számára lehetséges, aki ennek szenteli az életét, de sok idő és gyakorlás szükséges hozzá.

Richard - Tudod, hol találhatjuk meg ezt a technikát, hogy meg tudjuk tanulni ahogy ő gyógyított?

COBRA - Ez nem egy technika vagy egy bizonyos spirituális szabályzat, hanem egy út, amit mindenkinek saját magának kell végigjárni.”


Hamarosan folytatjuk a 2. résszel.2020. február 6., csütörtök

Atargatisz Istennő


A következő Istennőkről készültek már cikkek:1. Ízisz:


2. Pleroma:


3. Dou Mu:


4. Astara:


5. Kuan Yin:


6. Hszi Vang Mu:


7. Gaia Sophia:


8. Abundantia:


9. Astraea:


Idézet Cobrától a Váltás című bejegyzéséből:


"A Fényerők azt is mondták, hogy annyi Istennő energiát kellene lehorgonyozni a planetáris energiarácsba, amennyit csak lehetséges, hogy stabilizáljuk a helyzetet.

Atargatisz egy sellő Istennő aki a Szíriusz csillagrendszerből származik, és egy tojás formájú járművel ért földet az Eufrátesz partján sok ezer évvel ezelőtt.
Az archetípusát később a Cabal eltorzította, de az ő eredeti energiája az egyik kulcs energia a békés átmenethez az Esemény-utáni társadalomba."

A teljes bejegyzés itt:


https://ellenallas1111.blogspot.com/2019/10/a-valtas.htmlA mostani cikk Atargatisz Istennőről szól. 

Más néven is ismert: Ataratheh-ként, Taratheh-ként a klasszikus antikvitásban Észak-Szíria Főistennője. Ktésziasz Knidiosz (perzsa királyi orvos i.e. 415-398 között) a Derketó megnevezést használta rá. A rómaiak Dea Syrianak (Dea Szűria - Szíria Istennője) hívták vagy egyszóval Deasura-nak. 
Elsősorban a Termékenység Istennője, másrészt viszont "Baalat"ként (jelentése: úrnő) a saját városának és lakóinak a védelméért és jólétéért is felelős volt. 
A fő szentélye Hieropolisznál volt, a mai modern Manbij és Aleppo északkeleti részénél Szíriában. 

Megj.: ha valaki szeretné tudni, hogy miért olyan fontos Szíria a felszabadítás szempontjából, akkor itt olvashat róla:

http://cobrarozsa.blogspot.com/2019/09/sziria.html

Néha úgy írják le, mint egy sellő-istennő. Ascalonban (Izrael egyik körzete) haltestű Istennőként azonosították őt. Bár arra nincs bizonyíték, hogy Atargatisznak áldoztak vagy bálványozták, de minden ikonográfiai bizonyíték antropomorfnak, ember alakúnak (antropomorf, görög szó: 1700-as években létrehozott kifejezés - élő vagy élettelen dolgok, jelenségek vagy elvont fogalmak emberi, vagy kizárólagosan emberinek hitt, tulajdonságaira utal) jelzi őt.

Házastársának neve: Hadad (ismert Adadként is), a Vihar Isten. Szentséges állatokkal ábrázolták, mint a Galamb és a Hal. 
A Galamb a Szeretet-Szerelem Istennő jelképe, a Hal pedig jelképezi a termékenységet, és az életet a vizekben.
Egy 3. századbeli szíriai forrás szerint Urhai-ban (Edessában - Felső Mezopotámiai város volt) sok férfi kasztráltatta magát, ezzel is tiszteletüket fejezve ki Taratha-nak. De amikor Abgar király jött a trónra megparancsolta, hogy aki ezt teszi magával, annak vágják le a kezét. Onnantól kezdve megszűnt ez a szokás. 

Atargatisz különböző nevű aspektusai a Bronzkorban is megjelentek. Ugaritban, Észak-Szíriában a 3 Kánaán Istennő tanúsítja ezt:


-Atirat: a termékeny Tenger Istennő. Őt azonosítják Asherah-val

-Anat: a harcias Szűz Istennő
-Attart: a Szerelem Istennője, névrokona a főníciai Astart Istennőnek, a görögöknél Astarté-nak hívták

Sokban hasonlítanak egymásra és együtt vagy külön-külön is imádták őket a történelemben 1500 éven keresztül. 


Az i.e 4. században többféleképpen jelent meg a neve érméken, ezenkívül sok írás tanúsítja, hogy a név egyszerűen azt jelentheti, hogy: Atar Halistennő.

Atargatisz nevének első fele miatt, gyakran azonosították, bár tévesen, de Astartéval. A két Istennő talán közös eredettel rendelkezik és nagyon sok közös vonásuk van, de a kultuszuk történelmileg eltérő. Van utalás a Makkabeusok 1. és 2. könyvében Atargateionra, Atargatisz templomára, Gileadnál (jelentése: a Bizonyosság Hegye), de az Istennő otthona megkérdőjelezhetetlenül nem Izrael vagy Kánaán (Izrael, Palesztina, Jordánia, Libanon együttes területi neve), hanem Szíria. 

Manbijban külön temploma volt. Palmürában a pénzérméken volt látható egy oroszlánnal, jelenlétét pedig egy oroszlán és egy félhold jelezte és egy felirat is említi őt. 
Szíriából az imádata kiterjedt Görögországra, majd messze nyugatra is. A kultusza később megjelent Szicíliában rabszolgák és zsoldos katonák által, akik a Római birodalom legtávolabbi részébe is eljutottak. Amikor a rabszolgák fellázadtak, a vezetőjük, akit Eunusznak hívtak, az Első szicíliai rabszolgaháború idején az állította, hogy Atargatisztól kapott különböző víziókat, amik azonosították őt Enna város Démétér Istennőjével. 

A görög Aphroditével identifikálták helytelenül, hiszen ő inkább Amphitritével egyezik meg, aki a természet Istennőjeként ismert, hasonlóan Kübeléhez és Rheahoz. Ő volt a vizek védelmezője, ahol az élet lakozik. Úgy is tekintettek rá, hogy ő a "Más földek teremtője", és a Jövő Úrnője. Azonosítotték még Hérával, Zeusz főisten feleségével. Mítosza szerint halandóból lett Istennővé. Állapotos lett egy ifjútól és szégyenében egy tóba ugrott Askelón városa mellett, mert öngyilkos akart lenni, de a nimfák megmentették. Félig hallá változott, a megszületett gyermeke pedig Szíria királynője lett. Ez a gyermeket Szemiramisznak hívták. 


Hüginosz története szerint Atargatisz egy tojásban érkezett az égből, ami beleesett az Eufráteszbe. Halak görgették ki a partra, galambok szálltak rá és keltették ki, majd előjött Vénuszként.A természet istennőjeként a sors hatalmát is kezében tartja. A szeleukida korban csaknem minden pénzérmén megtalálható az ábrázolása, fején jellegzetes fénykoronát visel. Máskor „falkoronát”, azaz tornyot, várfalat utánzó fejdíszt. Emberformában oroszlánon ülő nőalak koronával. Dura-Europoszban egy falkoronás szobortöredéken két galamb ül a vállán. 
Gyakran lovaglás közben, szinte mindig oroszlánok kíséretében ábrázolták. Általában trónon ül, két szfinxszel  vagy oroszlánnal körülvéve. 
A szokásos kísérők mellett egyes helyeken delfinekkel látható. Nyolcágú csillag hangsúlyozhatta a Vénusz bolygóval való kapcsolatát. A nyolcágú csillag a középkorban Atargatiszra utalva a nyolc erény jelképévé vált, gyakori heraldikai (címertani) szimbólum.A Vatikáni Múzeum egyik fogadalmi sztéléjén a trónon ülő Istennőt ismét oroszlánok veszik körül, haja hullámos, fejdíszén holdsarló van. Jobb kezében orsót, bal kezében tükröt tart. Az orsó sokszor megjelenik Istennők közelében, univerzális sors-szimbólum a Földközi-tenger vidékén.

Az ikonográfia változásai azt eredményezték, hogy a római korban még több helyi istennővel azonosult, még olyan jelentős kultuszok is hatása alá kerültek, mint az egyiptomi Íziszé. 
Még a brit szigeteken is kimutatható a jelenléte. 
Lukianosz igen részletesen írta le a templom csillogó pompáját, a számos kultikus tárgyat és szobrot, a papok sokaságát és a különböző rituálékat, ünnepeket. Naponta kétszer volt áldozat. Ezeket egy papnő kísérte fuvolával és csörgővel. A kötelező szent tó a közelben volt, tele szent halakkal, amelyekből senkinek sem volt szabad enni. Éppígy tilos volt Atargatisz szent galambjait is bántani.

Az Istennő Békét akar, és Béke lesz! <3 


2020. február 4., kedd

Gyógyító Istennő Pecsét


Fordította: Réder Ágnes

Eredeti bejegyzés itt: 


Írta: Maria Nesa - The Golden Age Goddess blogKedves Mindenki!

Sétáltam a Földön a minap, és azt a vezettetést kaptam, hogy aktiváljam a földet, a talajt azzal a Gyógyító Pecséttel, amit már Hosszú, Hosszú ideje hozok magammal sok-sok Élet óta és aktiváltam már a földet ezzel a Tiszta, Gyógyító Fénnyel és Szeretettel, a Tiszta Forrás és Magas Szív Aktivációival együtt az Öröm, a Bőség, a Jó Egészség, a Szeretet, a Béke, a Kegyelem Legmagasabb Megtestesülésével és Minden Jóval!

A Mennyek Áldásaként a Legmagasabb Idővonal Aktiválódott mindenki számára és átölel mindenkit a Bolygón. Tartom e Magas Szív Szándékot és Szeretetet Küldök mindenkinek.

Kértem az Univerzum Támogatását és Gyógyítását mindenki számára e Bolygón és hogy Öleljen át minket A Tiszta Fénnyel és Szeretettel. Hosszú utat tettünk meg és annyira Megérdemeljük a Legjobbat az Életben, mindent, ami számunkra a Legnagyobb Jó.

Ha Istennő Körben vagy, nyugodtan használd ezt a Pecsétet: rajzold a földre, a körülötted lévő parkokban, vászonra, papírra a saját színeiddel és Fény Kódjaiddal, bárhova, ahova szeretnéd, pálcával vagy bottal, festékkel vagy ceruzával, amit megáldasz a Szíved Fényével. Rajzolhatod az ujjaddal vagy a kezeddel, mind a négy irányba a levegőbe, magad felett vagy alatt, majd forgasd meg az óramutató járásával megegyezően és Aktiváld a Legmagasabb Gyógyító Szándékod önmagadért, a családodért, a barátaidért, a kollégáidért, a városodért, országodért, az egész Bolygóért, a Naprendszerért stb.

Légy egy Merlini Főpap vagy Főpapnő, légy egy Istennő, légy egy Melkizedek, bárki, aki lenni szeretnél és Testesítsd meg az Én Vagyok Jelenléted, Légy Önmagad a Legnagyobb Erődben. A Fény Mesterei vagytok, egyenesen a Mennyből/Forrásból, kik a Bolygón Járnak.
Így legyen.

Szentséges Szolgálattal és a Legtisztább Szeretettel és Fénnyel mindenkinek.

Maria Nesa


A Föld Bolygó Fény győzelmének álomvíziója

Fordította: Réder Ágnes és Czékus Viki

Részlet Cobra 2020. január 29-i bejegyzéséből: 

"A Kék Hajnal közeleg."

A teljes bejegyzés itt elérhető:

https://ellenallas1111.blogspot.com/2020/01/vegido-orulet.html

 Az ezután a mondat után következő cikk került lefordításra. 

Eredeti angolul itt: 

https://www.thegoldenagegoddess.com/2020/01/dream-vision-of-planet-earths-victory.html?m=1

Írta: Maria Nesa - The Golden Age Goddess blog

Kedves Mindenki!

Volt egy nagyon tiszta és eleven álmom a végső tisztításhoz kapcsolódóan, ami az utolsó megmaradt anomália tisztító folyamata a Bolygón.

Először mutattak nekem egy grafikát 6 vonallal. Mindegyik oszlopnak volt egy rövid megjegyzése, ami leírta annak a tisztításnak a helyzetét és frissítését, ami zajlott. Amint az első fázis megindult és befejeződött, az első mező a helyzetjelentéssel együtt kivilágosodott lágy neon kékes árnyalatban, jelezve a befejezését. Minden oszlop vagy vonal gyorsan megtelt színnel amíg a végső tisztítást bejelentették egy nagyon különleges weboldalon, ami jelezni fogja a Fény győzelmének végső bejelentését a Föld felszínén!

Így van és így legyen.

Szeretetben és Fényben, a Fény győzelme minden szférában, síkon és dimenzióban.

Maria Nesa


                           A Fény végső győzelme megtörtént! A Föld Bolygó felszabadult
                                      és a Galaktikus Kódex most teljes joggal hatályban
                                                       van mindenhol a Bolygón! 

Frissítés:

Sokan kérdeztetek a grafikáról, amiről beszéltem a múltkori és a minapi víziómban a fenti bejegyzésben. Meg fogom most mutatni megközelítően úgy, ahogy emlékszem rá: a rácsok nagyon élőek voltak, és villogó színűek, egyfajta kódok áramoltak keresztül rajtuk egytől egyig. Ez nemcsak egy fizikai, hanem egy magasabb szintű üzenet, ami keresztül fog folyni a rácson, keresztül a kollektív tudatosságon, ahogy eljutunk a Végső Felszabaduláshoz.Szeretetben és Fényben

Maria Nesa

Magyar Cobra Csoport