2024. január 28., vasárnap

Mayavi Rupa - Illúzió Test, vagyis a Felsőbb Én hordozója

Eredeti angol nyelvű bejegyzés és idézet Cobrától itt: 

"A Föld közeli szubkvantum anomália annyira sűrű, hogy képes deaszcendálni a Felemelkedett lényeket, akik tudatuk egy részét a mentális, asztrális, éteri vagy fizikai síkra vetítenék ki, hogy egy Mayavi Rupát hozzanak létre:

https://www.makara.us/05ref/02comps/initiation/IFFH%203/mayavirupa.doc "

Az itt jelzett linkben lévő szöveg került lefordításra. 

Összegyűjtötte: Makara blogA Mayavirupa szó szerint az illuzórikus forma (látszólagos forma); ez az ideiglenes megnyilvánulás teste, amelyet az Adeptus (latin szó, jelentése: az alkímia legrejtettebb szakértője, beavatott személy) alkalmanként az akarat erejével hoz létre, és amelyben azért működik, hogy bizonyos kapcsolatokat teremtsen a fizikai síkon, és hogy bizonyos munkát végezzen az [emberi] faj számára.

Mayavi Rupa. Szanszkritul: "Illuzórikus forma". Ez a megnyilvánulás teste, amelyet az adeptus akaratával hoz létre a három világban való használatra. Nincs anyagi kapcsolata a fizikai testtel. Spirituális és éteri, és mindenhol engedés vagy akadály nélkül halad át. Az alsó elme erejével, a legmagasabb típusú asztrális anyagból épül fel.

...Az a szakasz, amelyben - a negyedik beavatás után - közvetlen, megszakítatlan kapcsolat van a Monád között, a Triádon keresztül, és a Mester által az emberek között végzett munkájához használt forma között. Ez a forma lehet az Ő ideiglenes személyisége, amelyhez az inkarnáció szokásos útjain keresztül jutott el, vagy az a különlegesen teremtett forma, amelyre a teozófusok a technikai, de nehézkes "mayavirupa" szót használják. Ez a "valódi maszk, amely Isten kinyilatkoztatott Fiának ragyogó fényét és dinamikus energiáját rejti".

Ő [a beavatott] dolgozhat fizikai testen keresztül (annak finomabb burkaival) vagy anélkül, ahogyan ő jónak látja. Felismeri, hogy neki, mint egyénnek, nincs többé szüksége fizikai testre vagy asztrális tudatra, és hogy az elme csak egy szolgálati eszköz. A test, amelyben most működik, egy olyan fénytest, amely saját típusú szubsztanciával rendelkezik. A Mester azonban képes felépíteni egy olyan testet, amelyen keresztül megközelítheti az érkező tanítványait és azokat, akik nem vettek részt a magasabb beavatásokon; ezt a testet általában az emberi forma látszatában építi fel, és ezt azonnal és akaraterejével teszi, ha szükséges. A Mesterek többsége, akik határozottan az emberiséggel dolgoznak, vagy megőrzik azt a régi testet, amelyben az ötödik beavatást felvették, vagy pedig felépítik a "mayavirupát" vagy a maya testét, a fizikai anyagból. Ez a test abban az eredeti formában jelenik meg, amelyben a beavatásukat vették. Én személyesen ezt tettem az első esetre vonatkoztatva; vagyis megőriztem azt a testet, amelyben a beavatásomat vettem. Ezt tette a Mester K.H., amikor megteremtette azt a testet, amely abban a formában készült, amelyben Ő az ötödik beavatását vette.

Jézus Mester a kereszten nem tudott reagálni semmilyen üdvözítő folyamatra (még ha akarta volna sem), mert a lélek teste - mint mindig a negyedik beavatáskor - megsemmisült; nem volt semmi, ami egy külső személy érdeklődő vagy szerető felidéző erejére reagálhatott volna. Adeptusként és olyan emberként, akiben a monádikus tudatosság szilárdan megalapozott volt, Jézus számára, az akkor rendelkezésre álló erőket nem lehetett felhasználni a fizikai testének megmentésére. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy nem is vágyott volna annak megmentésére, mert most már rendelkezett azzal a hatalommal (amit később az evangéliumi történetben bemutatott), hogy tetszése szerint testet teremtsen, hogy kielégítse a szükségleteit.

A Mesterek némelyike megteremti azt, amit a Kelet nyelvén "mayavirupának" neveznek - egy olyan kifejezőeszközt, amely atomi fizikai és asztrális anyagból, valamint konkrét mentális anyagból épül fel. Ezt ők tetszés szerint teremthetik, tetszés szerint használhatják, és tetszés szerint eltüntethetik; az ő problémájuk tehát nem olyan égető a megjelenés és az újra megjelenés kérdésében, mint a beavatottaké, akik nem tudnak így a céljuknak és szolgálatuknak megfelelően teremteni.

A beavatásra jelentkezők és a beavatottak a harmadik beavatásig a szutratmát és az antaszkaránát is használják, egységként alkalmazva őket. A Triád ereje kezd átáramlani, és így energiát ad minden emberi tevékenységnek a fizikai síkon, és egyre nagyobb mértékben élteti az ember gondolatformáit. A majavirupa kialakulásának kulcsa a folyamat helyes megértésében rejlik.

Megj.: szutratma jelentése - Az ezüstfonál a metafizikai tanulmányokban és irodalomban, más néven az antahkarana sutratma vagy az élet fonala, a Felsőbb Éntől (atma) a fizikai testig tartó életadó kapcsolatra utal.

Megj.: antaszkarána jelentése - A teozófusok által használt szanszkrit kifejezés, amely a személyes vagy alacsonyabb én és a spirituális vagy egyetemes én közötti kapcsolatot vagy hidat jelenti. Az antahakaran négy részből áll: az elme, az intellektus, a csit (tudat) és az ego.

Az akarat három aspektusa, amint az a Szellemi Triádban összpontosul, most teljes kifejeződésben van; a beavatottat a Cél élteti, de még nagyobb evolúciós fejlemények előtt áll; ezekről nem kell beszélnem, mivel olyan isteni aspektusokról van szó, amelyek még ismeretlenek és az ember által nem regisztráltak. Ennek a teljes tudatlanságnak az az oka, hogy a harmadik beavatás alatti ember járművei túl sok "tisztátalan anyagot" tartalmaznak ahhoz, hogy ezen isteni minőségek hatását rögzíteni tudják. Csak a negyedik beavatáson beavatott "teremtett teste" (a mayavi rupa) képes elkezdeni regisztrálni ezeket az isteni hatásokat; ezért időpocsékolás még a létezésük lehetőségét is fontolóra venni.

A lélek ekkor felkészül a közelgő negyedik beavatásra. Ez alapvetően egy monádikus tapasztalat, és - mint tudjátok - a lélek járművének vagy kauzális testének eltűnését vagy megsemmisülését eredményezi, és ezért közvetlen kapcsolat jön létre a monád saját síkján és az újonnan létrehozott személyiség között, az antahkarana révén.

Megj.: Antahkarana jelentése - A szent keresése sokféle formában van jelen. Láthatjuk a természet csodái és a világegyetem csodái iránti vonzalmunkban. Látható az ősi történelmi helyszínek iránti rajongásunkban, mint például a delphoi jósda, az egyiptomi piramisok és a kőkörök, melyek a brit vidék tájait díszítik. Tanúi vagyunk a történelem nagy kézművesei által teremtett szépségnek, és a csodálatnak, amelyet az emberiség által az isteni tiszteletére létrehozott katedrálisok és templomok láttán tapasztalunk. Valóban, számtalan példája van annak, hogy az emberiség keresi a szentséges dolgokat. Mélyebb értelemben azonban a szakrálishoz vezető út inkább belső, mint külső keresés. Ez az út a Lélekhez vezet, amely mélyen a tudat mélyén található. Valójában a lélek az, aki jogosan viseli a "szent" címet. Mert ami szent, az örökkévaló is. Ez igaz, akár egy emberi lény lelkéről, akár egy nemzet lelkéről, akár az egész emberiség lelkéről beszélünk. Amikor ezen a belső ösvényen utazunk, van egy híd, amelyen át kell kelni, és ezt antahkarana-nak nevezik. Az antahkarana egy szanszkrit kifejezés. A keleti filozófiában annak a hídnak a neve, amely összeköti az alsó elmét a felsőbb elmével (a lélek elméjével). Ezen keresztül az egyén képes felismerni a lélek mélységes szeretetét és bölcsességét. Ily módon az antahkarana egy kommunikációs csatorna. Lehetővé teszi az alsó én (személyiség) racionális gondolkodási folyamatait meghaladó bölcsesség és útmutatás megvalósítását. Az antahkarana inspiráló betekintést ad olyan dolgokba, amelyeket a személyiség önmagában nem képes felfogni. Mint ilyen, ez az a médium, amelyet a lélek arra használ, hogy szeretetét és célját az emberi elmébe közvetítse. Ez a szivárványhíd (az antahkarana köznyelvi megnevezése) azonban nem létezik természetes módon az emberi pszichében. Ehelyett idővel kell felépíteni. Különböző spirituális diszciplínák révén válik lehetővé az építése.

A kauzális test végül megszűnik, amikor a tanítvány megteszi a negyedik beavatást, és szabadon megteremtheti saját megnyilvánulási testét.

Abban a módban, amelyben a felszabadult tanítvány most már képes testet teremteni a fizikai síkon való érintkezéshez és a három világban való szolgálathoz - ezúttal nem a Szükségszerűség Törvénye, hanem a Szolgálat Törvénye szerint, ahogyan azt a beavatott megértette.

A negyedik beavatás e kapcsolat teljes megvalósulását jelzi a beavatott számára. Képessé teszi őt arra, hogy kimondja: "Én és Atyám egyek vagyunk." Ezért történik a keresztre feszítés, vagy a Nagy Lemondás. Ne felejtsük el, hogy a lélek az, amelyik megfeszíttetik. Krisztus az, aki "meghal". Nem az ember; nem Jézus. A kauzális test eltűnik. Az ember monádikusan öntudatra ébred. A lélektest nem szolgál többé semmilyen hasznos célt; nincs rá többé szükség. Nem marad más, csak a szutratma, amelyet a tudatosság minősít - egy olyan tudatosság, amely még mindig megőrzi az azonosságot, miközben beleolvad az egészbe. Egy másik minősítés a kreativitás; így a tudatosság tetszés szerint a fizikai síkon egy külső testben vagy formában összpontosítható. Ezt a testet a Mester akaratából hozza létre.

Megj.: itt látszódik, hogy teljes és tiszta iránymutatás spirituális fejlődéshez nincs jelenleg a Bolygón, ezt már Cobra is emlitette korábban. A léleknek a fejlődéshez nincs szüksége szenvedésre, csakis szépre és jóra és szeretetre. A szövegből idézve: nincs szükség "keresztre feszítésre" a fejlődéshez, vagy pl. nem "Én és Atyám egyek vagyunk", hanem Én és a Forrás, akinek mindkét aspektusa fontos, tehát a feminin és maszkulin is, mindkettőt integrálni kell, hogy a Lélek egész legyen. Mindenesetre fontos gondolatokat fogalmaz meg ez a rész is számunkra, csak érdemes használni a belső ítélőképességet minden alkalommal, amikor ilyen szövegeket olvasunk.

1. Az emberiség, amelyben akarata szerint összpontosíthatja önmagát a technikailag "mayavirupa"-nak nevezett közegen keresztül - egy olyan testi formán keresztül, amelyet a monádikus céljai beteljesítésére hoz létre.

A negyedik beavatáskor a beavatottat annak az aspektusnak a jelenlétébe hozzák, amelyet "Mennyei Atyjának" neveznek. Szemtől szembe kerül saját Monádjával, azzal a tiszta spirituális esszenciával a legmagasabb síkon, amely az egójának vagy magasabb énjének az, ami az egó a személyiségének vagy alacsonyabb énjének....A három világban való megjelenésének hátralévő részében csak az akarat és a szándék irányítja, önmaga kezdeményezi, és megteremti a megnyilvánulás testét, és így irányítja (a karmikus korlátokon belül) a saját idejét és évszakát. Az itt említett karma bolygókarma, és nem személyes karma.

Megj.: ismét egy fogalom, ami nem létezik, az arkhónok hozták létre, még pedig a karma. Íme két feliratos kép is ezzel kapcsolatban:

Ez jelzi a negyedik Beavatást; e Beavatás után az Adeptus egy megnyilvánulási testet, egy szabad teremtést hoz létre magának - nincs benne semmi, ami objektivitásba hívná a három világban használatos és az Okok Törvénye szerint kifejlődött testet.

Mivel az intuíció (vagy buddhi) az egyesítő elv, és így mindent összeforraszt, a negyedik beavatáskor az alacsonyabb járművek eltűnnek, és az adeptus az intuíciós testében áll, és onnan hozza létre a megnyilvánulás testét.

Mivel a buddhi az egyesítő elv (vagy mindennek az összeforrasztója), az ötödik beavatáskor az adeptus elengedi az alacsonyabb járműveket, és a buddhikus hüvelyében áll. Innen teremti meg megnyilvánulási testét.

Nem szabad elfelejteni, hogy a Mesternek egyáltalán nincs személyisége. Az Ő isteni természete minden, amivel rendelkezik. A forma, amelyen keresztül működik (ha fizikai járművön keresztül működik és fizikai járműben él), egy teremtett kép, az összpontosított akarat és a teremtő képzelet terméke; nem a vágy terméke, mint egy emberi lény esetében. Ez egy fontos megkülönböztetés, amely óvatos gondolkodást igényel. A kisebb életek (amelyeket a Hold irányít) szétszóródtak. Már nem válaszolnak az újjászülető lélek ősi hívására, amely újra és újra magához gyűjtötte azokat az életeket, amelyeket a múltban megérintett és minőségével színezett. A lélek és a kauzális test a negyedik beavatás átélésekor már nem létezik. Ami megmarad, az a Monád és a fonál, az antahkarana, amelyet saját életéből és tudatosságából szőtt a korszakok során, és amelyet tetszése szerint a fizikai síkra összpontosíthat, ahol tiszta anyagból és sugárzó fényből álló testet hozhat létre mindazok számára, amire a Mesternek szüksége lehet. Ez egy tökéletes test lesz, amely tökéletesen megfelel a Mester szükségleteinek, tervének és céljának. A kisebb életek (ahogy mi értjük ezt a kifejezést) egyike sem képezi ennek részét, mert azokat csak a vágy által lehet megidézni. A Mesterben nincs többé vágy, és ez az a gondolat, amelyet a tanítvány előtt tart, amikor elkezdi elsajátítani a negyedik Szabály jelentőségét.

Ha a dévát, vagyis a Napangyalt nem vonzza többé az anyag, akkor nincs azonosítás, és az objektív élet nem a létezésének törvénye. Ekkor a minőséggel vagy energiával azonosítja magát, és az isteni tulajdonságok kifejezőjévé válik. Az objektivitás ekkor a csoport vagy a bolygói lét javára történő önkéntes felajánlásként következhet be, de az elkülönült formával való azonosulás többé nem áll fenn. Az ekkor létrehozott emberi jármű ebben az esetben éppúgy gondolatforma, mint bármely más partikuláris eszme, és a tudatos mágia legnagyobb tettét láthatjuk. Minden más mágikus teremtés ennek alárendeltje. A negatív és pozitív energia manipulálásával, így hozva őket az egyensúlyi pontra, mielőtt informálódnának, jön létre az Adeptus tökéletesített teste.

Minden avatár esetében az akarati aspektus az, amely játékba kerül, és amely megjelenést hoz létre - vagy a tökéletesített Adeptus akarata, mint például maga Buddha, vagy (mint az igazi Avatár esetében, aki van, és aki még nem érte el) a bolygói Logosz vagy a szoláris Logosz akarata, amely egy meghatározott cél érdekében formát ölt. Ez a teremtő képesség magasabb szintű megnyilvánulását jelenti, mint amit az Adeptus a megnyilvánulási testének, a Majavirupának a megteremtése során mutatott.

A blog bejegyzései felkerülnek a Cobrarózsa telegram csatornára is, melyhez a Meghívó link itt érhető el: https://t.me/+i7kyN7jgGRY3OGJi