2020. október 11., vasárnap

"Amint lent, úgy fent" - kozmikus erők munkálkodnak a Földön?"

Fordította: MCCS

Idézet Cobrától a Planetáris Beavatás című bejegyzéséből:

"A Naprendszerünkön belül bolygók keringenek a Nap körül és interferencia mintázatokat hoznak létre a plazma mezőben, amik jelentősen befolyásolják a helyzetet ezen a bolygón." 

Teljes bejegyzés magyarul itt:

https://ellenallas1111.blogspot.com/2020/08/planetaris-beavatas.html

A fenti idézet után következő link került lefordításra.

Eredeti angolul itt:

https://www.wakingtimes.com/2020/06/24/as-above-so-below-are-cosmic-forces-at-work-on-earth/


2020. június 24.

Szerző: Gary Lachman

Amikor háborúkra, forradalmakra, népfelkelésekre, tömeghisztériákra és más váratlan társadalmi és politikai események kitörésére gondolunk - legyen az akár egy popsztár népszerűvé válása vagy a legújabb divatirányzat - általában úgy hisszük, hogy a mélyben van ezekre némi logikus, racionális magyarázat akkor is, ha a megjelenésük idején még nem is vagyunk ezek birtokában. Biztosak vagyunk benne, hogy képesek vagyunk ezeket megérteni a gazdaság, a pszichológia, a faji kapcsolatok, a vallás révén, vagy a "modernitásra" adott válaszként. Biztosan kell lennie valami más tényezőnek, amit már képesek vagyunk logikusan megmagyarázni, elemezni, döntésre jutni vele kapcsolatban, és lépéseket tehetünk azért, hogy változtassunk és javítsunk rajta.

Bár úgy tűnik, a bizonyítékok sajnos más irányba mutatnak, mégis úgy gondoljuk, hogy végül megtanulhatjuk, hogy hogyan befolyásolhatjuk azokat a tényezőket, amelyek ezekhez a hirtelen változásokhoz vezetnek. Még ha a katasztrofálisabb eseményeket - mint a háborúkat - nem is tudjuk meggátolni, azonban képesek vagyunk legalább minimalizálni azok negatív hatásait. Röviden, hisszük, hogy mi uraljuk a sorsunkat - vagy nemsokára képesek leszünk rá. Ez a teljes modern projekt: az ember az intellektusát és az akaratát használja egy jobb világ megteremtése érdekében. Azért dolgozik, hogy irányítsa az eseményeket, ahelyett, hogy azok uralnák őt, a történelmet pedig a fejlődés felé irányítja. Még nem tartunk itt, de ez már csak idő kérdése.

Tudjuk, hogy az emberi történelem nagy részében sok ember pontosan ebben hitt. Annak kezdetéig, amit mi tudományként ismerünk, a 17. század elején általánosan elfogadott hiedelem volt, hogy a csillagok határozzák meg a sorsunkat. Az asztrológia - a földi események változásainak előrelátásának művészete - az égbolton mozgó csillagok ábrázolása révén évezredeken át adott útmutatást császároknak és királyoknak szerte a világon.

Az ókori Kínában, Indiában és a Közel-Keleten, az ókori Görögországban és Rómában, és Európa-szerte a középkorban a reneszánsz idején az a hit, hogy "minden a .... kozmoszban elválaszthatatlanul összekapcsolódik mindennel, nem számít, milyen kicsi vagy nagy dologról van szó", legalább olyan elterjedt ismeret volt akkor, mint most a feltételezett ősrobbanás.

A hierarchikus elrendeződés is elfogadott volt, és az, hogy az égen történő változások előre jelzik a változásokat a Földön. Abban általánosan egyetértettek, hogy a Föld és rajta minden mögöttes erőknek van kitéve, és hogy az ókor bölcs emberei megértették és hasznosították ezeket az erőket.

Mindez körülbelül 400 éve változott meg, amikor az, amit tudományként ismerünk, a nyugati embert elkezdte kiábrándítani az ilyen "sületlenségekből", annak ellenére, hogy a világon több millió ember még mindig elfogadja ezeket. Ebben az az ironikus, hogy a modern tudományos világszemlélet kezdetén néhány jelentős tudós mélyen elmerült ebben a "sületlenségben", amitől minket látszólag megszabadítottak.

Hermeticizmus és asztrológia


A modern világnézet elterjedését Nikolausz Kopernikusz lengyel csillagászhoz kötik.
Az égi pályák körforgásairól (1543) című könyvében azt állította - úgy tűnik, vonakodva -, hogy, ahogy azt ma mind elfogadjuk, nem a Nap kering a Föld körül, hanem a Föld kering a Nap körül. Nem mi (a Föld), hanem a Nap áll minden középpontjában, legalábbis a mi naprendszerünkében.

Habár Kopernikusz egy gyáva - és gonoszlelkű - besúgó volt, munkássága azonban teljesen új szemléletet indított el az égi pályák és a földi pályánk közötti kapcsolatot illetően. Még az az elgondolás, hogy a Nap áll a dolgok központjában, sem teljesen kiforrva érkezett meg Kopernikusz elméjébe. Ahogy Frances Yates történész állította pár évvel ezelőtt - és ahogy mások is hangoztatják mostanában - Kopernikusz készségesen olvasta a hermetikus szövegeket, melyekben a Nap domináns - azt is mondhatnánk, hogy vezető - szerepet játszik.

A nyugati asztrológia egyike a hermetikus tudományoknak. Gyökerei a nagy bölcs, Hermész Triszmegisztosz - a mágia és tudomány atyjának és az örök érvényű filozófia elindítójának - tanításaihoz nyúlnak vissza, amiket a Corpus Hermeticumban és más szövegekben gyűjtöttek össze kb. i. e. 200 évvel. A Corpus Hermeticum XVI. könyvében Hermész a Napot a "mesternek", az "alkotónak" (craftsman) nevezi, ahogy Platón nevezte a demiurgoszt, az univerzum teremtőjét. Az Aszklépiosz című művében - egy hermetikus szöveg, ami nincs benne a Corpus Hermeticumban - Hermész a Nap "isteni és szent természetéről" beszél, és "második istennek" nevezi.A művéhez írt bevezetőben Kopernikusz két korábbi bölcset nevez meg, akik elméletéhez hozzájárultak, mindkettőjüknek az Aura Catena vagy az Adeptusok arany láncolata című műveiben talált helyet, akiken keresztül a hermetikus bölcsesség vagy ősi teológia évszázadokon keresztül továbbadódott, legalábbis a reneszánsz kori hermetikus Marsilio Ficino szerint. Ők pedig nem mások, mint Püthagorasz (aki, mint tudjuk, hallotta a "szférák zenéjét") és követője, Platón tanítója, Philolaus. Kopernikusz még úgy is utal közvetlenül a Napra, mint egy "látható istenre", ugyanúgy, ahogy az Aszklépiosz is. Az a tény, hogy a hermetikus kozmológiában a Nap helyzete eltér a ptolemaioszi rendszerben elfoglalt helyétől, amin Kopernikusz "javított", azt sugallja, hogy fontos hatása volt azokra a fejleményekre.

Nem Kopernikusz volt az egyetlen, aki segített megformálni a modern világegyetemet, miközben a régiből is megtartott egy nagy részt. Johann Kepler, a 17. századi német csillagász, aki felfedezte a bolygómozgások törvényszerűségeit, sok időt szentelt az asztrológiának, és több méltóság vagyonosodását előre jelezte, bár emiatt nem mindig volt boldog. Egy ideig II. Rudolfnál is vendégeskedett, a hermetikus szemléletű szent római császárnál, az asztrológusok patrónusánál és tanítványánál.

"Az nyilvánvaló, hogy az ég csinál valamit az emberrel" - mondta Kepler, "de hogy konkrétan mit, az rejtve marad". Kepler elismerte, hogy az asztrológiában sok minden csak süket duma, legalábbis a konkurenciájára ez volt igaz. De azt is tudta, hogy a valódi gyereket nem lenne szabad kiönteni a hamis fürdővízzel együtt.

A legnagyobb meglepetés talán az, hogy Sir Isaac Newton, akinek a világnézete Einstein felbukkanásáig dominált, többet írt az alkímiáról - egy hermetikus tudomány, ami közvetlenül kapcsolódik az asztrológiához -, mint a gravitációról. És ahogy az asztrológia "okkult tudományként" is ismert - az 'okkult' jelentése: láthatatlan, nem látható -, úgy Newton is hermeticista volt, még akkor is, amikor a gravitációról írt, ami szintén láthatatlan. Ahogy Kopernikusszal kapcsolatban is igaz, sok vita folyik ma arról, hogy Newton hermetikus ötletei milyen mértékben járultak hozzá a modern newtoni világnézet alapját adó Principia (1687) megírásához, ami ironikus módon kiszorította a korábbi, "mágikusabb" világnézetet.

Azonban még ezzel a nagyrabecsült társasággal is ugyanolyan sorsra jutott az asztrológia, mint a többi hermetikus tudomány. A "megtagadott tudás" egyéb formáival együtt az ötletek nagy szemetesébe száműzték, az 1930-as évek óta pedig a főbb újságok napi hírei közé sem jutott be. De nem adta meg magát harc nélkül.

A német fizikus Franz Anton Mesmer, aki később egy új szót adott hozzá a szókincsünkhöz, 1768-ban "A bolygók hatása az emberi testre" című disszertációjával szerezte meg a doktori címét. Mesmer nem tartotta magát asztrológusnak vagy okkultistának. Tudós volt, aki felfedezte azt a közvetítő eszközt, amin keresztül a bolygók és az egész univerzum befolyással bír a földi életre.

Teljes egészében mégsem tudott elmenekülni az asztrológia elől. Maga a "befolyás" szó is az asztrológiából származik. Ezt a nevet adta Marsilio Ficino annak a csillagfolyadéknak, ami a csillagoktól árad a földre, és arról tájékoztat, hogy mi történik itt (a Földön).

A közvetítő eszköz, amit Mesmer felfedezett - saját és sok páciense megelégedésére, ha nem is a hatóságokéra - az "animális magnetizmus" volt, amiből az 'animális' animáltat, élettel telit jelent, és nem állatiast. Ez a csillagok hatásaihoz hasonlóan egy, az univerzumot átható folyadék volt, mint a 19. századi 'éter', ami mindent mindennel összekapcsol, és aminek kozmikus áramlása mindent egyensúlyban tart. Az élő dolgokban ez volt az egészség és életerő forrása, és Mesmer úgy gondolta, hogy kidolgozott egy módszert ennek a pácienseiben történő irányítására és áramoltatására, amibe sok páciense bele is egyezett.

A "magnetikus kezelések" mellékhatása, amit Mesmer és a képzését elvégző követői tapasztaltak, "magnetikus transzként" vált ismertté. Mesmer egyik tanítványa, Puységur márki volt az, aki 1785-ben rájött arra, hogy valójában hogyan is működik. A "transz" nem magnetikus, állati vagy másféle volt, hanem hipnotikus - ezt a kifejezést Scot James Braid alkotta meg 1842-ben. Ma, amikor azt mondjuk valakire, hogy "megbabonázott", akkor úgy értjük, hogy "hipnotizált", nem pedig úgy, hogy animális magnetizmus hatása alatt áll.

Bár lehet, hogy Mesmer nem ragadta meg a hipnózis jelenségének lényegét, talán mégse tévedett akkorát a magnetizmussal kapcsolatban, mint amiben a Francia Tudományos Akadémia tagjai hittek, akik Mesmer munkáját 1784-ben csalásnak nyilvánították.

Gauquelin áttörő kutatása

Az asztrológia más hermetikus eszmékkel együtt fennmaradt a köztudatban, de a modern kor előrehaladtával a tudomány egyre inkább elvetette. Aztán az 20. század közepén minden más közül úgy tűnt, épp az asztrológia segíti ki a tudományt. Michel Gauquelin francia pszichológus és statisztikus, aki a Sorbonne Egyetemen diplomázott, 1955-ben kiadott egy könyvet (A csillagok befolyása c.), mely több évi kutatáson alapult, amelyek alátámasztották az asztrológia néhány alapvető elgondolását.

Ez a mű, ahogy más könyveinek angol kiadásai is - A kozmikus órák (1967), az Asztrológia és tudomány (1970), Az emberi viselkedésre gyakorolt kozmikus hatások (1974) - Guaquelint az asztrológia legmeggyőzőbb tudományos védelmezőjévé tették, habár, ahogy Mesmer, ő sem tekintette magát asztrológusnak. Guaquelin és szerzőtársa, a felesége, Françoise azt mondta, hogy ők csak egy alapvető kérdést akartak megválaszolni: hogy egy ember születésnapjának van-e bármilyen hatása az illető jövőjére.

A több, mint 27.000 születési dátum - amit statisztikai analízisre gyűjtöttek össze - előterjesztésének kezdeti eredményei kiábrándítóak voltak. Úgy tűnt, hogy nincs alapvető megfeleltethetőség valakinek a Nap-jegye (pl. Bak, Kos, Halak, stb.) - hogy valakinek a születése idején a Nap milyen konstellációban van - és a sorsa között.

De úgy tűnt, Guaquelinék felfedeztek valami mást. Erős megfelelés volt az emberek jövőbeli hivatása és születési ideje között; nem a Nap miatt, hanem a bolygók miatt. Guaquelinék felfedezték, hogy több híres orvos született a Mars vagy a Szaturnusz emelkedésekor vagy kulminálásakor - ezek olyan bolygók, amik ehhez a hivatáshoz kapcsolódnak -, mint ami pusztán a véletlennek köszönhető.

A legmagasabb szintű katonai vezetők pont a Mars vagy a Jupiter emelkedése vagy kulminálása után születtek; erre is állt az asztrológiai megfeleltetés. Azok a szakmák, amik a hagyományos asztrológia tudományában a belső bolygókhoz - Merkúr és Vénusz - kapcsolódnak, hasonló korrelációt mutattak. Ahogy Guy Lyon Playfair és Scott Hill A menny ciklusai című könyvükben írják, "néhány esetben csak 1:5.000.000-hoz volt az esélye, hogy ezek véletlenszerűen együtt forduljanak elő".

És volt még egy furcsa tényező: ezek a szignifikáns eredmények csak olyan emberekre voltak igazak, akik kiemelkedően sikeresek voltak a munkájukban. Gauquelinék azt látták, hogy rengeteg tudós, orvos, atléta, művész, író és mások, akik szakmájukban kompetensek voltak, de nem az átlag felettiek, kívül estek a választott csoportjukon. Úgy tűnt, mintha a kisebb csoport részesült volna közvetlenül és hasznosította volna a bolygók hatásait - bármi is volt az -, és nagyon keveset hagytak volna a többieknek. Guaquelin megállapításai "a Mars-hatás"-ként váltak ismertté.

Guaquelin eredményeit Hans Eysenck pszichológus és statisztikus vizsgálta. Eysenck, aki egy gyakorlatias gondolkodású szkeptikus volt, kénytelen volt elismerni, hogy őt meggyőzték az eredmények. És amikor Eysenck és munkatársai más asztrológiai adottságokat is megvizsgáltak - hogy a víz jegyben születettek hajlamosak az érzelmességre, a páratlan számú jegyek szülöttei extravertáltabbak, míg a páros számú jegyek szülöttei inkább introvertáltak -, ő és munkatársai meglepődtek, mert a bizonyítékok nagyban alátámasztották ezeket.

Az a kérdés maradt hátra, hogy pontosan hogyan hathatnak a bolygók és más égitestek a földiekre? Páran, akik az előző század elején és a világ másik részén dolgoztak, úgy gondolták, hogy talán van rá magyarázatuk.

A Hold szerepe

Hogy az asztrológia felelős ezért vagy sem - nincs most előttem a statisztika -, azonban úgy tűnik, hogy a kozmikus erők emberi életre gyakorolt hatásának kutatása kimondottan orosz tevékenység. Legalábbis ezt a cikket kutatva több orosz kutatóval találkoztam, mint amit a véletlennek lehetne betudni. Például G. I. Gurdjieff, a görög-örmény származású ezoterikus tanító talán nem volt orosz - pontos nemzetisége mindig is bizonytalan volt -, de pályafutását egészen biztosan Oroszországban kezdte. 1914-ben, az első világháború kitörésekor P. D. Uszpenszkij orosz filozófus, Gurdjieff leghíresebb tanítványa megkérdezte Gurdjieffet, hogy az ilyen katasztrófákat el lehet-e kerülni. El lehet - mondta Gurdjieff Uszpenszkijnek, de azt kell megértenünk, hogy miért törnek ki ilyenek.

A Hold a fő mozgató ereje mindennek, ami a földi szerves életben történik. Minden emberi mozgás, tett és megnyilvánulás a Holdtól függ, és ezeket a Hold irányítja - mondta Georges Ivanovich Gurdjieff.

"Mi a háború?" - kérdezte Gurdjieff Uszpenszkijt. "A bolygóhatások eredménye. Valahol odafent két vagy három bolygó túl közel került egymáshoz; feszültség keletkezik... Számukra ez talán csak egy vagy két másodpercig tart. De itt, a Földön, az emberek elkezdik egymást lemészárolni, és lehet, hogy még évekig folytatják egymás mészárlását." Az érintett emberek úgy érzik, hogy tökéletesen jó indokaik vannak a harcra - legyen az egy király, egy ország, a nemzeti becsület, egy élettér vagy egy ellenséges szomszéd támadásainak kivédése. De "nem veszik észre, hogy valójában milyen jelentéktelenül kicsi gyalogok a nagy sakkjátszmában."

Gurdjieff a Holdról is beszélt Uszpenszkijnek. Könyvespolcokat megtelítenek azok a könyvek, amik a telihold emberekre gyakorolt hatásairól írnak; azok a fogalmaink, mint az "elmebaj" (lunacy), a "holdkóros/őrült" (lunatic), a "nagyon hülye" (looney), a "fantazmagória" (moonshine) bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a köztudat elfogad valamit, ami 'hivatalosan' még mindig elutasított. Gurdjieff még ennél is tovább ment. "A Hold" - mondta - "a fő mozgató ereje mindennek, ami a földi szerves életben történik. Minden emberi mozgás, tett és megnyilvánulás a Holdtól függ, és a Hold irányítja ezeket." A legfurcsább talán az volt, hogy Gurdjieff kitartott amellett, hogy a Hold egy élőlény, és hogy növekszik, és hogy növekedését az "alvó emberek" lelke táplálja, akik nem dolgoznak azon, hogy elérjék a tudatosság igazán "felébredett" állapotát.

Ha valaki észreveszi, hogy a 2016. novemberi amerikai elnökválasztás körüli hetekben a Hold belépett egy földközeli telihold, vagy más néven szuperhold állapotába - amikor nem csak telihold volt, hanem közel 70 év óta a Hold közelebb volt a Földhöz, mint addig bármikor -, akkor azon gondolkodik, hogy vajon Gurdjieff olyan dolgokat tudott-e, amiket a hagyományos politikai elemzések tagadnak.

Gurdjieff azt mondta, hogy kozmikus tudását a rejtélyes Sarmoung Testvériséggel Közép-Ázsiában töltött idő alatt szerezte. Az ember azon gondolkodik, hogy vajon nem volt-e több helyi forrása. Helena Petrovna Blavatsky, a Teozófiai Társaság egyik alapítója, akárcsak Uszpenszkij, teljes mértékben orosz származású volt. Az 1877-ben kiadott Leleplezett Ízisz című könyvében azt írja, hogy "bizonyos bolygófényszögek zavarokat okozhatnak bolygónk éteri síkján, más bolygók pedig nyugalmat és harmóniát okoznak." Ez a hatás időnként a szerzetesi élet és remeteség visszahúzódó időszakait váltja ki, máskor meg féktelen tetteket és "utópisztikus terveket". És míg Gurdjieff az egész kozmoszban működő "kölcsönös fenntartás harmóniájáról" beszél, addig Blavatsky "a bolygótestek közötti kölcsönös kapcsolatokról".

Blavatsky Tibetben kapta tudását a mestereitől. Oroszországban vajon más is onnan kapta? Furcsa mód, úgy tűnik, míg Gurdjieff Uszpenszkijt világosította fel a kozmoszban elfoglalt helyünkről, valaki más kapott ilyen tudást. De az ő estében nem a Hold, hanem a Nap mozgatta a szálakat.

A Nap szerepe

1915 júniusában a 18 éves csodagyerek, tudós, zenész, festő, költő Alekszandr Csizsevszkij észrevett valamit. Elbűvölte a Napfoltok tanulmányozása - a nagy sötét testeké, amik a Nap felszínén átvonulnak -, és ugyanebben az időben megdöbbentette, hogy ahogy egy nagy foltcsoport keresztezte a Nap központi meridiánját, meghatározott események történtek a Földön. A sarki fény abban a hónapban szokatlanul erős volt, és a foltokat képező mágneses viharok a szokásosnál több rádiós és telefonos kommunikációt szakítottak meg. De volt valami más is. A legádázabb háborús csaták ideje egybeesett a foltok megjelenésével. Ez talán véletlen volt?

1916-ban, amikor a galíciai fronton az orosz sereggel harcolt, Csizsevszkij látta, hogy a csaták intenzívebbé váltak, amikor a napkitörések és a geomágneses viharok a legaktívabbak voltak. 1917-ben, amikor a bolsevikok hatalomra kerültek, Csizsevszkij azt látta, hogy volt egy másik szokatlan napkitörés. A feljegyzéseket átvizsgálva Csizsevszkij azt látta, hogy 1905-ben is volt egy napkitörés egy levert felkelés idején.Az ifjú szovjet tudós, Alekszandr Csizsevszkij összefüggésbe hozta a napfolt ciklust az emberi történelem nagyobb felfordulásaival. Ezen a képen épp az egyik grafikonjára mutat.

1922-ben Csizsevszkij készített egy diagramot, ami - állítása szerint - 2400 évnyi "tömegmegmozdulást" mutat: háborúkat, főbb csatákat, forradalmakat, felkeléseket, migrációkat bolygószerte. Azt állította, hogy ezek szabályos ciklusonként jelentek meg, amik szinte pontosan egybeestek a 11 éves napfolt ciklussal. (Heinrich Schwabe német csillagász 1843-ban megfigyelte, hogy a napfoltok egy 10 éves ciklust követnek; elméletét később Rudolf Wolf és Alexander Humboldt tovább pontosította 11 éves ciklusra.)

Csizsevszkij úgy hitte, hogy felfedezte "a történelmi események univerzális ciklusait", amiket a Nap irányított, vagy valamit, ami a Napfoltok hátterében állt. A jelenkori történelem során minden fő kitörést - a francia forradalomtól kezdve az I. világháború kitöréséig - heves naptevékenység váltott ki. Csizsevszkij azt is képes volt megjósolni, hogy az ilyen események mikor fognak előfordulni. Csizsevszkij 1926-ban a napfolt ciklust követve fontos fellángolásokat jósolt meg 1927 és 1929 között. Mik is történtek akkoriban? Szalazár diktatúrája elkezdődött Portugáliában, Csang Kai-sek elfoglalta Pekinget. Mussolini hatalomra került, akárcsak Hitler, Sztálin pedig megszilárdította hatalmát Trockij száműzésével. A Wall Street-i tőzsde pedig összeomlott, ami kiváltotta az 1929-es Nagy Világválságot.

Csizsevszkij munkája sok emberre tett mély benyomást, mint például Edward Dewey közgazdászra, aki felhasználta Csizsevszkij ötleteit a gazdasági ciklusokról szóló munkájához. Mások, mint például Sztálin, nem volt annyira lenyűgözve: 1942-ben, amikor rájött, hogy nem a marxista osztályháború megállíthatatlan vonulása, hanem Csizsevszkij napfoltjai miatt jött létre a Szovjetunió, elrendelte, hogy Csizsevszkij vonja vissza munkáját. Addigra Csizsevszkij már sok fokozattal rendelkező, nagy tiszteletnek örvendő elismert tudós volt. Nyikoláj Fjodorov, Konsztantyin Ciolkovszkij és V. I. Vernadszkij mellett ő is az egyik tagja volt a "Cosmist" iskolaként ismert irányzatnak. Csizsevszkij megtagadta Sztálin parancsát, aki ezért 8 évre egy gulágba küldte, amit aztán 8 év 'rehabilitáció' követett. A Sztálin halálát követő enyhébb hruscsovi időszak alatt engedték ki, ma pedig a "héliobiológia" - a Nap földi életre gyakorolt hatását kutató tudomány - atyjaként tisztelik. Csizsevszkij azon elgondolása, hogy a kozmikus erők kihatnak a Földre, hatással volt több orosz kutatóra is, többek között a fent említett Vladimir Vernadszkijra, aki a "bioszféra" és a "núszféra" (noosphere) fogalmakat tette népszerűvé, és Lev Gumilev történészre, aki az "ethnoi" (görögül: népek) és "szenvedélyesség" fogalmait, mint a civilizáció hajtóerőit, szintén az emberekre hatást gyakorló kozmikus erők függvényeként definiálta.

Csizsevszkij úgy gondolta, hogy az erős napfolt tevékenység alatti intenzív nyugtalanság a légkörben lévő negatív ionok növekedésének köszönhető. A heves mágneses viharok idején jelentkező napkitörések hozzák létre azokat a napfoltokat, amik kihatnak a Föld saját mágneses mezejére, amik "ionokkal" töltik meg a levegőt. Úgy gondolta, hogy a pozitív ionoknak "negatív" hatása van az emberekre, tompulttá, letargikussá és ingerlékennyé teszi őket. A negatív ionoknak ellentétes a hatása. Azok stimulálnak; ezért egy "zivatar utáni lélegzetnyi friss levegő" hatásához hasonlítanak. Az ionizáció is ciklusokon ment keresztül, és a negatív ionok legmagasabb koncentrációjánál a dolgok elkezdenek ugrásszerűen javulni. Mesmer nem tévedett akkorát, mint amennyire bírálói hitték. A magnetizmusnak köze volt ehhez.

Csizsevszkij 1964-ben halt meg. Egy különös tény, ami elkerülte a figyelmét, azonban mások, mint Edward Dewey észrevették, hogy a földi dolgok gyakran egy kicsivel a napfolt ciklus előtt következtek be, mintha az okozat megelőzte volna az okot - vagy mintha a földi események váltanák ki a napfoltokat. Ha erről van szó, akkor valami más felelős ezért, vagy valami másnak kell kiváltania ezeket. John Nelson RCA (=kiváltó ok elemző) mérnök - aki 1949-ben a Napot tanulmányozta, hogy előre jelezze, mikor esnek egybe a napfoltok a kommunikációval - rátalált a válaszra. Valahogy a bolygóknak volt valami közük ehhez. Habár a legtöbb csillagász nevetne az elgondoláson, hogy egy bolygó gyenge mágneses mezeje képes kihatni a Napra, Nelson pontosan erre a következtetésre jutott, és ez lehetővé tette számára, hogy megjósolja és elkerülje az áramkimaradásokat. Az a furcsa, hogy a bolygók hatása a Napra egybeesett az olyan asztrológiai jelölőkkel, mint az oppozíció (két bolygó szembenállása) és a konjunkció (két bolygó együttállása). Úgy tűnt, hogy amikor a bolygók ilyen állásban voltak a Nappal vagy a Földdel, a dolgok összekuszálódtak. Máskor meg minden rendben ment.

Néhány kortárs gondolkodó a szabad akarat elleni bizonyítékként tekint Csizsevszkij munkájára. Lynne McTaggart A kötés - Mit tehetünk széteső világunk megmentéséért? című könyvében azt állítja, hogy "ha lényegében a Nap és a naptevékenység legcsekélyebb elmozdulásának vagyunk kiszolgáltatva", akkor Csizsevszkij munkája "óriási módon cáfolja meg azt a magunkba vetett téves hitet, hogy mi vagyunk az univerzum urai - vagy akár önmagunk urai." Ez nem szokatlan visszajelzés az emberi gőgre. Viszont szembemegy azzal, amit Csizsevszkij maga gondolt: hogy a Nap nem kényszerít minket semmilyen konkrét dolog megtételére, csak arra, hogy valamit tegyünk. Stimulánsként (serkentőként) működik. Az, hogy stimulált állapotban mit teszünk, csak rajtunk múlik. Az intenzív napfolt tevékenységek idején fokozódhat az ellenséges magatartás, de mindig vannak pacifisták (béke-pártiak), lelkiismeretes tiltakozók, és otthonmaradó csendes emberek, akik kihagyják a zavargásokat.

Az asztrológia tudománya úgy tartja, hogy "a csillagok nem kényszerítenek semmire, csak hajlamosítanak dolgokra". Ezt Gurdjieff is tudta, amikor azt mondta Uszpenszkijnek, hogy az ember megválaszthatja, mely hatásoknak rendeli alá magát. Az ember kikerülheti, hogy a "Hold hatása alá kerüljön", ha dolgozik magán, és belső naprendszerében - amit Rodney Collin, Uszpenszkij egyik tanítványa fejt ki lenyűgözően részletesen a The Theory of Celestial Influence (Az égi hatás elmélete) című könyvében - "belső napjává" válhat, a kozmikus törvényeknek a legkevésbé kitéve. Ahogy azt a hermeticizmus követői is tudják, ez a hermeticizmus célja is. A csillagok mozgása talán beindít eseményeket itt a Földön, de akkor is a mi felelősségünk ezeken átnavigálni magunkat.

A szerzőről

Gary Lachman Gurdjieff Negyedik Út nevű iskolájának egykori tanítványa, és ellenkultúra kutató. 2001-ben adta ki első könyvét, a Turn Off Your Mind: The Mystic Sixties and the Dark Side of the Age of Aquarius (Kapcsold ki az agyad - A rejtélyes 60-as évek és a Vízöntő kor árnyoldala) címmel, ami az 1960-as évek okkult ellenkultúra történetéről szól. Az 1980-as évek alatt Lachman lelkesen tanulmányozta a filozófiát, pszichológiát, történelmet, tudományt és az ezotériát. Az 1970-es évek végén vált közismertté, amikor a Blondie pop rock együttessel turnézott. 2006 márciusában bevezették a Hírességek Rock and Roll Csarnokába a Blondie együttessel végzett kitűnő munkájáért. Lachman 1996-ban lett főállású író, amikor Londonba költözött. A könyvei között szerepelnek a Sötét Múzsa - az okkultak történelme és a tudat titkos történelme; a P. D. Ouspensky nyomában - a zseni, Gurdjieff árnyékában (Quest Books kiadó, 2004); a Politika és az okkultak - a bal oldal, a jobb oldal és a radikálisan láthatatlanok; a Jung, a misztikus - Carl Jung életének ezoterikus dimenziói; és a Madame Blavatsky tanításai - a modern spiritualitás anyja.

Magyar Cobra Csoport

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.